آموزش اسمبلی

 برای شروع کار

اول از کلیات شروع می کنم :

ثباتهای پردازنده :

هنگامی که یک برنامه اجرا می شود تقریباٌ تمام عملیات آن به وسیله ثباتهای ریزپردازنده انجام می شود . بعضی از ثباتها اعمال خود پردازنده را انجام می دهند و ثباتهای دیگر مکانهای ذخیره موقتی داده ها هستند .

1- ثباتهای عمومی : این ثباتها برای کار با داده ها مورد استفاده قرار می گیرند

AX(AH,AL)=Accumulator

برای ذخیره داده به طور موقت به کار می رود.

BX(BH,BL)Base

در آدرس دهی استفاده می شود

CX(CH,CL)Counter

برای نگهداری شمارشگر استفاده می شود

DX(DH,DL)Data

این ثبات برای ذخیره داده به طور موقت بکار می رود .

دسته ها : آموزش Assemble
شنبه بیست و نهم 4 1387
X